krotha yedu modalu | Christian Songs in Telugu

krotha yedu modalu

క్రొత్త యెడు మొదలు బెట్టెను – మన బ్రతుకు నందు – క్రొత్త యెడు

మొదలు బెట్టెను – క్రొత్త మనసుతోడ మీరు – క్రొత్త యేట ప్రభుని సేవ

దత్తరపడకుండజేయు – టుత్తమోత్తమంబు జూడ

1.
పొంది యున్న మేలులన్నియు – బొంకంబుమీఱ – డెందమందు

స్మరణజేయుచు యిందు మీరు మొదలుబెట్టు – పందెమందు

బారవలయు నందముగను రవిని బోలి – నలయకుండ సొలయకుండ
…క్రొత్త…

2.
మేలు చేయదడవొనర్చగా – మీరెఱగునట్లు కాలమంత నిరుడు

గడచెగా – ప్రాలుమాలి యుండకుండ – జాలమేల సేయవలయు

జాల జనము కిమ్మాను – యేలు నామ ఘనత కొరకు
…క్రొత్త…

3.
బలములేని వారమయ్యును – బలమొందవచ్చు – గలిమి మీఱ గర్త

వాక్కున – నలయకుండ నడగుచుండ – నలగకుండ మోదమొంది

బలమొసంగు సర్వవిధుల – నెలవి మీరనర్చుచుండ
…క్రొత్త…

4.
ఇద్దరిత్రి నుండునప్పుడే – ఈశ్వరుని జనులు – వృద్ధి బొంద జూడ

వలయును – బుద్ధి నీతిశుద్ధులందు – వృద్ధినొంద శ్రద్ధజేయు – శుద్దులైన

వారిలొ – బ్ర – సిద్దులగుచు వెలుగవచ్చు
…క్రొత్త…

5.
పాప పంక మంటినప్పుడు – ప్రభు క్రీస్తుయేసు – ప్రాపు జేరి మీరు

వేడగా – నేపు మీఱదనదు కరుణ – బాపమంత గడిగివేసి

పాప రోగ చిహ్నాలన్ని – బాపివేసి శుద్ధిచేయు
…క్రొత్త..


Related Posts