telugu christian songs lyrics Archives | Page 2 of 9 | Christian Songs in Telugu

Category: telugu christian songs lyrics


sharon roja yese

sharon roja yese

షారోను రోజా యేసే – పరిపూర్ణ సుందరుడు ప్రేమ మూర్తియని – ఆదరించు వాడని ప్రాణ ప్రియుని – కను గొంటిని అడవులైనా లోయలైనా – ప్రభు వెంట నేనువెళ్ళెదను 1. యేసుని ఎరుగని వారెందరో వాంచతో వెళ్ళుటకు ఎవరువున్నారు (2) దప్పికతో ఉన్న ప్రభువునకే (2)-...

satyamunaku memu sakshulamu

satyamunaku memu sakshulamu

సత్యమునకు మేము సాక్షులము క్రీస్తుకు మేము సాక్షులము (2) రోషముగల దేవుని ప్రజలం సత్యము కలిగి జీవిస్తాం రోషముగల దేవుని ప్రజలం సత్యము కొరకు మరణిస్తాం హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా హోసన్నా….హోసన్నా….హోసన్నా….. ఉమ్ములూసినా మొఖము త్రిప్పము ముళ్ళ గ్రుచ్చినా తలను వొంచము కొరడ విసిరినా వెనుక...

satvikuda deenulanu karuninche

satvikuda deenulanu karuninche

సాత్వీకుడా దీనులను కరుణించే నా యేసయ్య సమ్మతి కలిగిన మనస్సుతో నిమ్మళముగా నేను బ్రతుకుటకు సమృద్ది అయిన కృపతో నింపుము నిత్యము నీ సన్నిధిలో నన్ను నిలుపుము ఈర్షా ద్వేషాలతో పాడైన పుడమిపై నిలువ నీడ కరువై శిలువపై ఒంటరయ్యావు అల్పకాల శ్రమలకే అలసిన నా హృదయములో...

saswatha krupanu

saswatha krupanu

శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా కానుకనైతిని నీ సన్నిధిలో – కానుకనైతిని నీ సన్నిధిలో శాశ్వత కృపను నేను తలంచగా 1. నా హృదయమెంతో – జీవము గల దేవుని దర్శించ ఆనందముతో కేకలేయుచున్నది -2 నా దేహమెంతో నీకై ఆశించే -2 2. భక్తిహీనులతో –...

sarvonnathuda neeve naaku aasraya

sarvonnathuda neeve naaku aasraya

సర్వోన్నతుడా – నీవే నాకు ఆశ్రయదుర్గము -2 ఎవ్వరులేరు – నాకు ఇలలో -2 ఆదరణ నీవెగా -ఆనందం నీవెగా -2 1. నీ దినములన్నిట ఎవ్వరు నీ ఎదుట – నిలువలేరని యెహోషువాతో -2 వాగ్దానము చేసినావు – వాగ్దానా భూమిలో చేర్చినావు -2 2....

sarirarevvaru na priyudaina

sarirarevvaru na priyudaina

సరిరారెవ్వరూ నా ప్రియుడైన యేసయ్యకు -2 సర్వము నెరిగిన సర్వేశ్వరునికి సరిహద్దులు లేని పరిశుద్ధునికి -2 1. నమ్మదగిన వాడే నలుదిశల నెమ్మది కలుగజేయువాడే -2 నాజీరు వ్రతము జీవితమంతా అనుసరించినాడే నాకై నిలువెల్ల సిలువలో నలిగి కరిగినాడే -2 2. ఆరోగ్య ప్రదాతయే సంపూర్ణ స్వస్థత...

santhosham naku santhosham

santhosham naku santhosham

సంతోషం నాకు సంతోషం – యేసు నాలో ఉంటే సంతోషం సంతోషం నీకు సంతోషం – యేసు నీలో ఉంటే సంతోషం హల్లేలుయా ఆనందమే – ఎల్లవేళ నాకు సంతోషమే 1. గంతులు వేసి చప్పట్లు కొట్టి దావీదువలె పాడనా… నాకై రక్తాన్ని చిందించి శుద్దునిగాచేసిన యేసంటే...

sannuthinchedanu

sannuthinchedanu

సన్నుతించెదను – దయాళుడవు నీవని -1 యెహోవా నీవే దయాళుడవని నిను – సన్నుతించెదను -2 సన్నుతించెదను – దయాళుడవు నీవని -1 1. సర్వ సత్యములో నను నీవు నడిపి – ఆదరించిన పరిశుద్ధాత్ముడా -2 కృపాధారము నీవెగా షాలేమురాజా – నిను సన్మానించెదను -2...

sandhadi (Joyful Noise) Christmas

sandhadi (Joyful Noise) Christmas

బెత్లేహేములోనంట సందడి పశువుల పాకలో సందడి దూతలు వచ్చేనంట సందడి పాటలు పాడేనంట రారాజు బుట్టేనని సందడి మారాజు బుట్టేనని సందడి చేసారంట సందడే సందడి చేయబోదాము సందడే సందడి Happy happy Christmas Christmas Wish you a happy Christmas Merry merry Christmas...

randi Utsaahinchi Paadudamu

randi Utsaahinchi Paadudamu

రండి ఉత్సాహించి పాడుదము రక్షణ దుర్గము మన ప్రభువే రండి కృతజ్ఞత స్తోత్రముతో రారాజు సన్నిధికేగుదము సత్ప్రభు నామము కీర్తనలన్ సంతోష గానము చేయుదము మన ప్రభువే మహా దేవుండు ఘన మహాత్యము గల రాజు భూమ్యాగాధపు లోయలును భూధర శిఖరములాయనవే సముద్రము సృష్టించెనాయనదే సత్యుని హస్తమే...

ramyamainadi nee mandiramu

ramyamainadi nee mandiramu

రమ్యమైనది నీ మందిరము సౌందర్యమైనది నీ ఆలయము (2) అద్భుతమైనది నీ (నా) పరలోకము బహు శ్రేష్టమైనది నీ (నా) సీయోను పురము (2) అ:ప రమ్యమైనది బహు శ్రేష్టమైనది నా యింటివారితో నీ సన్నిధిని చేరెదన్ నా పూర్ణహృదయముతో నే నిన్ను సేవింతును నీ వాక్యముచేత...

sainyamulaku adhipatiyagu devaa

sainyamulaku adhipatiyagu devaa

సైన్యములకు అధిపతియగు దేవా నీకే స్తోత్రమయ్యా శౌర్యముగల బలమైన యెహెూవా నీకే ఘనతయ్యా స్తోత్రాలతో స్తుతి గానాలతో నిన్నే కొలిచెదను స్వరాలతో స్వరమండలాలతో నిన్నే పొగడెదను నీకే మహిమ. నీకే ఘనత. యుగయుగముల వరకు…. శత్రువులే నన్ను చుట్టుముట్టగా వేటగాడు నాపై గురిపెట్టగా నీవే నీవే నా...

saakshyamichcheda mana swami

saakshyamichcheda mana swami

సాక్ష్యమిచ్చెద మన స్వామి యేసు దేవుడంచు సాక్ష్యమనగా గనిన వినిన సంగతులను దెల్పుటయే సాక్ష్య మిచ్చు కొరకు నన్ను స్వామి రక్షించె నంచు దిక్కు దెసయు లేని నన్ను దేవుడెంతో కనికరించి మక్కువతో నాకు నెట్లు మనశ్శాంతి నిచ్చినడో పల్లెటూళ్ళ జనుల రక్షణ భారము నా పైని...

sahasa kaaryalu cheya galige

sahasa kaaryalu cheya galige

సహసకర్యాలు చేయగలిగే దేవుని హస్తము చాచబడి యున్నది – సాయపడుచున్నది సాధ్యము చేయుచున్నది అ.ప: చేయుపట్టి నడుపునది – వెన్నుతట్టి నిలుపునది నీతిగల యెహోవ హస్తము 1. ఆకశవైశాల్యము వ్యాపింపజేసెను మట్టితోనే మనిషిని రూపించెను రక్షించుటకు సిద్ధమైయున్నది – దేవుని అభయహస్తము 2. ఆశ్రయుంచు జనులకు మేలు...

rajulaku rajanta

rajulaku rajanta

రాజులకు రాజంట ప్రభువులకు ప్రభువంట బెల్లేహేము పురములోన పుట్టెనంట సూడసక్కనోడంట పశులపాకలోనంట దావీదు కుమారుడంట లోక రక్షకుడంట కనులారా. ఓహెూ కనులారా. ఆహా. కనులారా సూద్దాము రారండి బాలయేసుని మనసారా కొనియాడ సేరండి సిన్ని క్రీస్తుని పాపమంత బాపునంట దోషమంత మాపునంట కరుణశీలుడు ఆ యేసు కనికరించె...

rajula rajuvayya neeve

rajula rajuvayya neeve

రాజుల రాజువయ్యా నీవే మా రాజువయ్యా రాజాధిరాజువయ్య నీవే మహా రాజువయ్యా ఇహలోకాన్ని పాలించే నాధుడ నీవయ్యా (2) మహిమయు ఘనతయు ఇహమందు పరమందు చెల్లును (2) నోటిమాటతో భూమిని చేసెన్ నేలమంటితో మనిషిని రూపించెన్ జీవము పోసి జీవాయువు నూదెన్ శూన్యములోనే సర్వసృష్టిని చేసెన్ మహిమయు...

raeyi pagalu nee padasave

raeyi pagalu nee padasave

రేయిపగలు నీ పదసేవే – జీవదాయకమే చేయుట మేలు సాటిలేని దేవుడ నీవే – నాదుకోట కొండము నీవే పరమపురిలో దేవా నిరతం – దూత గణములు స్తుతులను సల్పి శుద్దుడు పరిశుద్ధుడనుచు – పూజ నొందే దేవుడ నీవే జిగటమన్నే మరచి జనులు – సృష్టినే...

raajulaku Raaju Puttenannayya

raajulaku Raaju Puttenannayya

రాజులకు రాజు పుట్టేనయ్య రారే చూడ మనమేగుదామన్నయ్య యుదాయనే దేశమందన్నయ్య యూదులకు గొప్ప రాజు పుట్టేనయ్య తారన్ జూచి తూర్పు జ్ఞానులన్నయ్య తరలినారే వారు బెత్లెహేమన్నయ్య బంగారము సాంబ్రాణి బోళమన్నయ్య బాగుగాను శ్రీ యేసు కీయరన్నయ్య ఆడుదాము పాడుదామన్నయ్య వేడుకతో మనమేగుదామన్నయ్య

punarudhanuda naa yesayya

punarudhanuda naa yesayya

పునరుత్థానుడ నా యేసయ్య మరణము గెలిచి బ్రతికించితివి నన్ను స్తుతి పాడుచూ నిన్నే ఘనపరచుచు ఆరాధించెద నీలో జీవించుచు నీ కృప చేతనే నాకు నీ రక్షణ బాగ్యము కలిగిందని పాడనా ఊపిరి నాలో ఉన్నంత వరకు నా విమోచాకుడవు రక్షనానందం నీ ద్వారా కలిగిందని నే...

priyathama bandhama naa hrudayapu

priyathama bandhama naa hrudayapu

ప్రియతమా బంధమ నా హృదయపు ఆశ్రయ దుర్గమ, అనుదినం అనుక్షణం నీ వొడిలో జీవితం ధన్యము, కృతజ్ఞతతో పాడెదను నిరంతరము స్తుతించేదను 1) అందకారపు సమయములోన నీతి సూర్యుడై ఉదయించావు గమ్యమెరుగని పయనములోన సత్యసముడై నడిపించావు నా నీరీక్షణ ఆధారం నీవు, నమ్మదగిన దేవుడనీవు కరుణ చూపి...

priya Yesu Nirminchithivi Priyamaara Naa Hrudayam

priya Yesu Nirminchithivi Priyamaara Naa Hrudayam

ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం మృదమార వసియించునా హృదయాంతరంగమున నీ రక్త ప్రభావమున నా రోత హృదయంబును పవిత్రపరచుము తండ్రి ప్రతి పాపమును కడిగి అజాగరూకుడనైతి నిజాశ్రయమును విడచి కరుణారసముతో నాకై కనిపెట్టితివి తండ్రి వికసించె విశ్వాసంబు వాక్యంబును చదువగనే చేరితి నీదు దారి...

preminchu devudu rakshinchu devudu

preminchu devudu rakshinchu devudu

ప్రేమించు దేవుడు రక్షించు దేవుడు – పాలించు దేవుడు యేసు దేవుడు పాటలు పాడి ఆనందించెదం – ఆహా ఎంతో ఆనందమే……(2) 1. తల్లిదండ్రుల కన్నా – దాత యైన దేవుడు ప్రతి అవసరమును తీర్చు దేవుడు హల్లెలూయ ఆనందమే – సంతోషమే సమాధానమే 2. నన్ను...

prema yesayya prema maaranadi nanu maruvanadi

prema yesayya prema maaranadi nanu maruvanadi

ప్రేమ.. యేసయ్య ప్రేమా – 4 మారనిది మరువనిదీ వీడనిదీ ఎడబాయనిదీ – 2 1. తల్లి మరచిన గానీ – నను మరువనన్న ప్రేమ తండ్రి విడిచిన గానీ – నను విడువనన్న ప్రేమ = 2 నేనేడుస్తుంటే – ఎత్తుకున్న ప్రేమ తన కౌగిట్లో...

prema maya yesu prabhuva

prema maya yesu prabhuva

ప్రేమమయా యేసు ప్రభువా – నిన్నే స్తుతింతును ప్రభువా -2 అనుదినమూ – అనుక్షణము -2 నిన్నే స్తుతింతును ప్రభువా -2 ప్రేమమయా యేసు ప్రభువా – నిన్నే స్తుతింతును ప్రభువా 1. ఏ యోగ్యత లేని నన్ను – నీవు ప్రేమతో పిలిచావు ప్రభువా -2...

prema ane mayalo

prema ane mayalo

ప్రేమా అనే మాయలో చిక్కుకున్న సోదరీ (సోదరా) కన్నవారి కలలకు దూరమై కష్టాల కడలికి చేరువై (2) తల్లిదండ్రులు కలలు కని రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని (2) రక్తము చెమటగా మార్చుకొని నీపైన ఆశలు పెట్టుకొని నిన్ను చదివిస్తే.. పట్టణం పంపిస్తే. ప్రేమకు లోబడి బ్రతుకులో నీవు...

praneswara prabhu

praneswara prabhu

ప్రాణేశ్వర – ప్రభు దైవకుమార ప్రణుతింతును నిన్నే- ఆశతీర ప్రాణేశ్వర – ప్రభు దైవకుమార 1. నా ఆత్మతో పాటలు పాడ – నీ కృపలే నాకు హేతువులాయె -2 నిత్య నిబంధన నీతో చేసి – నీ పాద సన్నిధి చేరియున్నానే -2 2. నా...

prabhuva ninu keerthinchutaku

prabhuva ninu keerthinchutaku

ప్రభువా నిను కీర్తించుటకు వేనోళ్ళ చాలునా దేవా నీకు అర్పించుటకు పొట్టేళ్లు చాలునా. ఎంతగ నిను కీర్తించినను యేమేమి అర్పించినను ఎంతగ నిన్ను కీర్తించినను యేమేమి అర్పించినను (2) నీ ఋణము నే తీర్చగలనా తగిన కానుక నీకు అర్పింపగలనా కుడి ఎడమవైపుకు విస్తరింపజేసి నా గుడారమునే...

prabhuva neelo jeevinchuta

prabhuva neelo jeevinchuta

ప్రభువా నీలో జీవించుట -2 కృపాబాహుళ్యమే నా యెడ – కృపాబాహుళ్యమే -2 ప్రభువా నీలో జీవించుట 1. సంగీతములాయే – పెను తుఫానులన్నియు -2 సమసిపోవునే – నీ నామ స్మరణలో -2 సంతసమొందే – నా మది యెంతో -2 ప్రభువా నీలో జీవించుట….....

prabhuva nee kaluvari tyagam bro yesanna

prabhuva nee kaluvari tyagam bro yesanna

ప్రభువా నీ కలువరి త్యాగము – చూపెనే నీ పరిపూర్ణతను నాలో సత్‌ క్రియలు ప్రారంభించిన అల్పా ఓమేగా నీవైతివే “ప్రభువా” 1. నీ రక్షణయే ప్రాకారములని – ప్రఖ్యాతియే నాకు గుమ్మములని తెలిపి – 2 లోకములోనుండి ననువేరు చేసినది – నీదయా సంకల్పమే –...

prabhuva na prardhana

prabhuva na prardhana

ప్రభువా నా ప్రార్ధన ఆలకించుమా దేవా నా మొట్ట నీ సన్నిధికి చేరనీయుమా కారుచీకటి వేళలో నా దారి కానక పోయెనే నమ్మిన ఆ స్నేహమే నన్ను ఒంటరి(ని)గా చేసెనే కాదనని ప్రేమకై (నే) నిన్ను చేరితినయ్యా (2) మరపురాని నిందలే నా గాయములను రేపెనే మదిలో...

prabhuva kachithivi intha kalam

prabhuva kachithivi intha kalam

ప్రభువా కాచితివే ఇంత కాలం- కాచితివే ఇంత కాలం చావైనా బ్రతుకైనా నీ కొరకే దేవా – నీ సాక్షిగా నే జీవింతునయ్యా 1. కోరి వలచావు నాబ్రతు – మలిచావయా మరణ చాయలు అన్నిటిని – విరిచావయ్యా (2) నన్ను వలచావులే మరి పిలచావులే అరచేతులలో...

prabhuva ani

prabhuva ani

ప్రభువా అని ప్రార్ధిస్తే చాలునా దేవా అని అర్ధిస్తే సరిపోవునా మనసు మార్చుకోకుండా ప్రార్థనలు చేసినా బ్రతుకు బాగుపడకుండా కన్నీళ్ళు కార్చినా ప్రభుని క్షమను పొందగలమా దీవెనల నొందగలమా ఆలోచించుమా ఓ నేస్తమా ఆలోచించుమా ప్రియ సంఘమా పైకి భక్తి ఎంత ఉన్న లోన శక్తి లేకున్న...

podamu podamu payanamoudamu

podamu podamu payanamoudamu

పోదాము పొదాము – పయనమౌదము- సువార్త చెప్ప పోదాము 1.అక్కడి పోదాము ఇక్కడి పోదము ఎక్కడ పోదాము సువార్త చాటింప – సాగిపోదాము 2. ఆజాతి ఈ జాతి ఏజాతండి – పరిశుద్దతే మన స్వంతజాతండి 3. ఆ ఊరు ఈ ఊరు ఏ ఊరండి –...

phalamulu kaligina shishyuniga nannu

phalamulu kaligina shishyuniga nannu

ఫలములు కలిగిన శిష్యునిగా నన్ను మార్చితివా నీ రూపానికి మార్చుటకు నన్ను పిలిచితివా జీవమా దైవమా స్తుతులకు కారణ భుతుడా మధ్యాహ్నకాల తేజస్సుగా నన్ను మార్చితివా చీకటి పోయెనే వెలుగు కలిగినే పరిశోధించి శుద్ధ సువర్ణము చేసితివా శోధన పరీక్షలో నాకు విజయము నిచ్చితివా నా శ్రమలలో...

pashushalalo neevu

pashushalalo neevu

పశుశాలలో నీవు పవళించినావు పరమాత్ముడవు నీవు పసిబాలుడవు కావు స్థాపించలేదే తరగతులు ప్రతి చోట చూడ నీ పలుకే ధరియించలేదే ఆయుధం వశమాయే జనుల హృదయాలు చిరు ప్రాయమందే శాస్త్రులు సరితూగలేదే పాదములు స్థలమైన లేదే జన్మకు తలవంచే సర్వ లోకము

parishuddudu parishuddudu

parishuddudu parishuddudu

పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు రాజుల రాజు యేసు బలవంతుడు బలమిచ్చును ప్రభువుల ప్రభువు క్రీస్తు గాఢాంధకారపు లోయలలో నేను సంచరించిననూ అగాధ జల ప్రవాహములో నేను సాగవలసిననూ ఎన్నటికీ భయపడను నీవు తోడుండగా ఎన్నటికీ వెనుదిరుగను నాయందు నీవుండగా నశించు ఆత్మల రక్షణకై నే ప్రయాస పడుదును కష్టములెన్నొచ్చినా...

paralokamunu chudaliro

paralokamunu chudaliro

పరలోకమును చూడాలిరో, పసుల పాకలో ప్రసవించేనురో ప్రభుయేసును చూడాలిరో పసుల తొట్టెలో పవళించేనురో ఎంత అద్భుతమో దేవుడే దీనుడై దిగి వచ్చేనురో కాలము పరిపూర్ణమాయేనురో దేవుడు తన కుమారుని పంపేనురో పాపము పరిపక్వమాయేనురో పాపముకు ప్రాయశ్ఛిత్తము చేసేనురో మనిషికి రక్షణను తెచ్చేనురో లోక రక్షకుడై నిలిచేనురో దీనులను...

paralokame naa anthapuram chralane naa

paralokame naa anthapuram chralane naa

పరలోకమే నా అంతపురం చేరాలనే నా తాపత్రయం యేసుదేవరా..కనికరించవా… దారి చూపవా……”2″ “పరలోకమే” 1. స్వల్ప కాలమే ఈలోక జీవితం – నాభవ్య జీవితం మహోజ్వలం మజిలీలు దాటే మనో బలం – నీ మహిమ చూసే మధుర క్షణం “2” వీక్షించు కన్నులు – విశ్వాస...

oohinchaleni melulatho nimpina

oohinchaleni melulatho nimpina

పల్లవి: ఊహించలేని మేలులతో నింపినా …… నా యేసయ్యా నీకు నా వందనం (2) వర్ణించగలనా నీ కార్యముల్ ….. వివరించగలనా నీ మేలులన్ (2) 1. మేలులతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు….. రక్షణా పాత్ర కూర్చి నిన్ను స్తుతియింతును… మేలులతో నా హృదయం తృప్తిపరచినావు….. రక్షణా...

ooruko hrudayama neelo

ooruko hrudayama neelo

ఊరుకో హృదయమా – నీలో మత్సరమా దేవునివైపు చూడుమా – ఆ చూపులో శాంతి గ్రోలుమా 1. దుర్జనులను చూచి కలవరమేల దుష్టులు వృద్ధిచెందగా ఆయాసమేల నమ్మికతో ప్రభుని చిత్తముకై వేడు తగినకాలములో నిను హెచ్చించును చూడు 2. విశ్రమించు ఆయన ఒడిలో హాయుగా ధైర్యము వీడక...